Корпоративно управление

Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 – 08.08.2023 Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 – 08.08.2023 Уведомление за издаване на емисия обезпечени облигации Уведомление – Издаване на облигационна емисия – 27.07.2023 Уведомление – Промяна в дялово участие на акционер – 30.05.2023 Уведомление – Лихвено и главнично плащане – 16.03.2023…

Read more Уведомления

Устав

Устав 12.2022 г. Устав 2022 г. Устав 2019 г. Устав 2018 г. Устав 2014 г.

Принципи

„Недвижими имоти София” АДСИЦ     П Р О Г Р А М А за добро корпоративно управление     София, 2016 г. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Утвърждаване и гарантиране спазването на принципите на добро корпоративно управление във връзка с цялостната дейност на дружеството, по начина по който същите са залегнали в действащите законови и подзаконови…

Read more Принципи

Отчети

Отчет 2-ро тримесечие 2023 г. Отчет 2-ро тримесечие 2023 г. по чл. 100е от ЗППЦК Отчет 1-во тримесечие 2023 г. Отчет 1-во тримесечие 2023 г. по чл. 100е от ЗППЦК Годишен финансов отчет 2022 г. Отчет 4-то тримесечие 2022 г. Отчет 4-то тримесечие 2022 г. по чл. 100е от ЗППЦК Отчет 3-то тримесечие 2022 г….

Read more Отчети

Общи събрания на акционерите

Протокол от Общо събрание на акционерите – извънредно 09.2023 г. Покана Общо събрание на акционерите – извънредно 09.2023 г. Протокол от Общо събрание на акционерите – 06.2023 г. Покана Общо събрание на акционерите – редовно 06.2023 г. Протокол от Общо събрание на акционерите – извънредно 12.2022 г. Покана Общо събрание на акционерите – извънредно 12.2022…

Read more Общи събрания на акционерите