Корпоративно управление

Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 – 21.09.2021 Уведомление – Лихвено и главнично плащане – 16.09.2021 Уведомление относно корекция на дивидентно плащане Уведомление за дивидент Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 – 29.03.2021 Уведомление – Лихвено и главнично плащане – 16.03.2021 Уведомление – Лихвено и главнично плащане – 16.09.2020…

Read more Уведомления

Устав

Устав 2019 г. Устав 2018 г. Устав 2014 г.

Принципи

„Недвижими имоти София” АДСИЦ     П Р О Г Р А М А за добро корпоративно управление     София, 2016 г. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Утвърждаване и гарантиране спазването на принципите на добро корпоративно управление във връзка с цялостната дейност на дружеството, по начина по който същите са залегнали в действащите законови и подзаконови…

Read more Принципи

Отчети

Отчет 2-ро тримесечие 2021 г. Отчет 2-ро тримесечие 2021 г. по чл. 100е от ЗППЦК Отчет 1-во тримесечие 2021 г. Отчет 1-во тримесечие 2021 г. по чл. 100е от ЗППЦК Годишен финансов отчет 2020 г. Отчет 4-то тримесечие 2020 г. Отчет 4-то тримесечие 2020 г. по чл. 100е от ЗППЦК Отчет 3-то тримесечие 2020 г….

Read more Отчети

Общи събрания на акционерите

Протокол от Общо събрание на акционерите – извънредно 08.2021 г. Oбщо събрание на акционерите – извънредно 08.2021 Протокол от Общо събрание на акционерите – 2021 г. Общо събрание на акционерите – 2021 г. Протокол от Общо събрание на акционерите – извънредно 2021 г. Oбщо събрание на акционерите – извънредно 2021 Протокол от общо събрание на…

Read more Общи събрания на акционерите