Принципи

„Недвижими имоти София” АДСИЦ

 

 

П Р О Г Р А М А

за добро корпоративно управление

 

 

София, 2016 г.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 • Утвърждаване и гарантиране спазването на принципите на добро корпоративно управление във връзка с цялостната дейност на дружеството, по начина по който същите са залегнали в действащите законови и подзаконови нормативни актове, включително тези на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса” АД, „Централен депозитар” АД и др., а така също и в законодателството на Европейския съюз.
 • Прилагане и спазване на национално и международно признатите стандарти и търговска практика в корпоративното управление в интерес на акционерите на дружеството.
 • Стимулиране на успешната дейност на дружеството с цел увеличаване на изгодата за акционерите и повишаването на тяхното доверие по отношение на управлението на дружеството като цяло.
 • Осигуряване на предпоставки за създаване и поддържане на добри работни взаимоотношения между управителните органи на дружеството, от една страна и акционерите, и трети заинтересовани страни – от друга.
 • Създаване на предпоставки за упражняването на ефективен надзор върху дейността и управлението на дружеството с цел максимизиране на ползите за акционерите, осигуряване на финансова стабилност на дружеството и на прозрачност по отношение на дейността и взимането на решения от страна на управителните органи.
 • Приемане и спазване в тяхната цялост на принципите, залегнали в Кодекса на корпоративното управление, приет от „Българска фондова борса” АД.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
В настоящата Програма са заложени следните основни принципи на корпоративно управление на дружеството:
 • Защита правата на акционерите в тяхната цялост и в съответствие с действащите национални и международни законови и подзаконови нормативни актове, стандарти и практики.
 • Равнопоставено третиране на акционерите.
 • Редовно и своевременно разкриване на информация пред акционерите и други заинтересовани лица, а така също и пред обществеността, когато това се изисква и съобразно установения за това ред.
 • Максимизиране на изгодата за акционерите.
 • Прозрачност по отношение на действията и вземането на решения на управителните органи и цялостната дейност на дружеството.
 • Отговорност, отчетност и контрол върху дейността на управителните органи на дружеството.
МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
 • Своевременно разкриване на всичката изискуема информация и представяне на всички задължителни отчети, уведомления и други към Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса” АД, „Централен депозитар” АД и други лица съобразно нормативната уредба.
 • Изготвяне и одитиране на финансовата информация в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност. Информацията се публикува на български и английски език.
 • Разработване и приемане на Етичен кодекс на поведение на служителите на дружеството в съответствие с разпоредбите на Кодекса на корпоративното управление, приет от „Българска фондова борса” АД.
 • Прилагане от страна на управителните органи на дружеството на Правила за организирането и провеждането на редовните и общи събрания на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки един акционер да изрази своето мнение по точки от дневния ред на съответното общо събрание.
 • Разработване и поддържане на интернет страница със специална секция, в която:
  – подробно са описани правата на акционерите по всеки от класовете акции, емитирани от дружеството;
  – подробно са описани условията и процедурите за присъствие на акционерите на Общите събрания на дружеството;
  – се предоставя информация относно възможностите и изискванията за представляване чрез пълномощно на акционер в Общото събрание на акционерите;
  – подробно са описани условията и процедурите за включването на допълнителни въпроси в дневния ред;
  – се публикуват своевременно материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите.
 • Разработване и приемане на политика по отношение на сделките със свързани лица.
 • Разкриване на своевременна и пълна информация от страна на управителните органи относно предприетите от тях действия по сключване на сделки и/или разпореждане с активи с над определена от закона стойност, за които са овластени от Общото събрание на акционерите, постигнатите резултати и друга важна информация, която не представлява вътрешна информация, в специална секция на интернет страницата на дружеството.
 • Осигуряване на прозрачна процедура при избора на управителни органи на дружеството.
 • Предоставяне на протоколите от проведените общи събрания на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса” АД, а така също и публикуването им в интернет страницата на дружеството.
 • Управителните органи на дружеството: заседават не по-малко от веднъж на два месеца; разработват и одобряват визията и мисията на дружеството, а така също и неговите стратегически, оперативни и финансови планове; оценяват и коригират при необходимост организационната/административната структура на дружеството; осигуряват спазването на принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в настоящата програма; изготвят отчети за изпълнението на програмата за корпоративно управление и ги правят публично достояние като ги публикуват на интернет страницата на дружеството; приемат Правилник за работа с вътрешна информация съобразно предвиденото в Кодекса на корпоративното управление на „Българска фондова борса” АД; назначава на трудов договор Директор за връзка с инвеститорите.
 • Осигуряване на спазването и прилагането на всички други разпоредби, действащите законови и подзаконови нормативни актове, включително на Европейското законодателство и регулации, в интерес на акционерите.
 • Осигуряване на спазването и прилагането на всички разпоредби на Кодекса на корпоративното управление на „Българска фондова борса” АД (с неговите последващи изменения и допълнения), които имат отношение към дружеството.
Изп.директор:
/ И. Ярков/
Председател на СД:
/Б. Николов/
София, февруари 2016 г.